2018. május

K
1
Sze
2
Cs
3
P
4
Szo
5
V
6
H
7
K
8
Sze
9
Cs
10
P
11
Szo
12
V
13
H
14
K
15
Sze
16
Cs
17
P
18
Szo
19
V
20
H
21
K
22
Sze
23
Cs
24
P
25
Szo
26
V
27
H
28
K
29
Sze
30
Cs
31
kulturliget eseménynaptár


Adatvédelmi nyilatkozat

UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2010. 08. 03. 17:16.

A Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház (fenntartója Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata) –  továbbiakban, mint szolgáltató –  (székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/c. képviseli: Szabó Csilla igazgató) adatkezelőként a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel összhangban az alábbi adatvédelmi irányelveket teszi közzé:

 

Amikor látogatóink a kulturliget.hu weboldalon tallóznak, megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes adatot kellene megadniuk. Bizonyos szolgáltatásaink igénybe vételéhez (hirlevél szolgáltatás, online jegyigénylés) azonban szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, posta címének, e-mail címének, életkorának) megadása, ismertetése.

 

Szolgáltató a látogatók és felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük regisztrált felhasználóinkat.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű felhívást tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé.

Kötelező adatszolgáltatás esetében Szolgáltató köteles az adatkezelést elrendelő jogszabály megjelölésére. Az adatkezeléssel érintett személyt tájékoztatás illeti meg az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni és feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Amennyiben a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az adatokat, erről a felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez a felhasználást megelőzően köteles megszerezni az érintett kifejezett hozzájárulását. E körben az érintett jogosult a tervezett felhasználást megtiltani.

Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törtvényben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ugyanezen kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatok megváltoztatása, törlése

A Szolgáltató biztosítja, hogy a látogatók és felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.

Ha felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoznak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt személyes adatokat.

Törlésre kerül az adat akkor is, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, a adatkezelés meghatározott ideje lejárt, azt az adatvédelmi biztos elrendelte.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat:

A meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat:

Faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés:

Eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt és az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásos hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek ( a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2. § 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Látogató esetén:

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, visszaélések megelőzése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 2001. évi CVIII. tv.

A kezelt adatok köre: –

Az adatkezelés időtartama: –

 

Hírlevélre feliratkozott felhasználó esetén:

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, nyilvántartás a hírlevél rendelkezésre bocsátása céljából, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 2001. évi CVIII. tv.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, születési dátum, érdeklődési kör

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció időtartama alatt

Hirdető esetén:

Az adatkezelés célja: hirdetés feladása, szolgáltatással kapcsolatos információ közlése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 2001. évi CVIII. tv.

A kezelt adatok köre: cégnév, székhely, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím, célcsoport

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció időtartama alatt

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során

Regisztrált felhasználó esetében:

Amennyiben Ön regisztrálja magát programjainkról, akcióinkról való tájékoztatás céljából, a szükséges adatokat Ön viszi be a megadott rovatokba, s így felelős a megadott adatok helytállóságáért. Hirlevél szolgáltatásunkat a megadott adatok helyessége esetén tudjuk teljesíteni.

Adatait -az Ön felhatalmazása alapján – arra is felhasználjuk, hogy tájékoztassuk partnereink programjairól, akcióiról. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy hozzájárulását vissza szeretné vonni, biztosítjuk erre Önnek a lehetőséget a megadott elérhetőségen.

Hirdető esetében:

Amennyiben Ön hirdetést ad fel az oldalon – úgy a társaság megjelölt, nyilvánosan hozzáférhető adatai mellett – meg kell jelölni a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét is. Ebben az esetben azonban mint a cég nevében eljárásra jogosultak kerülnek regisztrálásra, és csak az ehhez szükséges személyes adatokat rögzítjük. Hirdetéseket mind a hirdető megnevezésével, mind megnevezése mellőzésével meg lehet jelentetni.

További információ

Időről időre a szabályzatunk megváltozhat. Ezeket a változásokat az oldalunkon publikáljuk annak érdekében, hogy a felhasználók és a látogatók elkerülhessék a problémás gyakorlatokat. Amennyiben problémája van azzal, hogy hogyan használjuk a felhasználói adatokat, térjen vissza időnként erre az oldalra.

Tájékoztatjuk, hogy szükség esetén a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akinek személyével, tevékenységével kapcsolatban információt ad felhasználók és látogatók részére.

Kérésére hírlevelünkről a megadott címre küldött e-mail-lel leiratkozhat.

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk a megadott elérhetőségeken.

Elérhetőség:

Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház

1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/c.

Telefon: 401-3060

e-mail: info@kulturliget.huAdatvédelmi nyilatkozat